Notiks informatīva sanāksme par aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgales meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

AKTUĀLI

Š.g. 20. martā, plkst. 11.00 Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils notiks informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas unikālās teritorijas dabas vērtības. Plāna izstrādes laikā tiks aktualizēta informācija par teritorijas dabas vērtībām un izstrādāti ieteikumi turpmākajai apsaimniekošanai, uzklausot visas ieinteresētās puses.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgales meži”  izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Nīcgales meži” atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta teritorijā. Tā kopējā platībā ir 915 ha. Teritorija ir nozīmīga aizsargājamu tauriņu sugu un to populāciju dzīvotne un barošanās vieta. Nīcgales mežos konstatētas 1200 tauriņu sugas – to skaitā 14 ir īpaši aizsargājamas. Teritorijā konstatēti Eiropas Savienības aizsargājamie mežu biotopi – Veci vai dabiski boreāli meži, Veci jaukti platlapju meži, Staignāju meži u.c., tur sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.

Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, kurš informēs par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 654-22180, e-pasts: du@du.lv, mājaslapa: www.du.lv. Kontaktpersona – Maksims Balalaikins, tālr. 26442488, e-pasts: maksims.balalaikins@biology.lv

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko aizsargājamo ainavu apvidus attīstības vīziju aicinām  klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai: Kristīnei Vilciņai, tālr. 26554868, e-pasts: kivi@tvnet.lv līdz 2018. gada 17. aprīlim.

Plāna izstrādes gaitā arī turpmāk plānotas sanāksmes, lūdzam sekot informācijai Daugavpils novada domes tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv un Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv.

Laipni aicināti visi interesenti!

Darba kārtība

Pirmajā Daugavpils novada čempionātā florbolā uzvarēja Naujenes komanda