Noslēdzās “Višķu” mācību korpusa ēkas atjaunošanas projekts

AKTUĀLI

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

11. decembrī noslēdzās Latgales Industriālā tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunošanas projekts, Nr. 4.2.2.0/21/A/061.

Būvdarbi ilga 18 mēnešus, tos veica būvuzņēmējs SIA “Vanpro”, būvdarbu būvuzraudzība SIA “Marčuks”, autoruzraudzība SIA “BRK projekti”.

2022. gada 26.jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 5. kārta” projekta “Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/21/A/061, īstenošanu.

Projekta mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkā, kas atrodas “18”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Projekta attiecināmās darbības, kuras saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem:

  1. Ārsienas siltināšana;
  2. Logu un durvju nomaiņa;
  3. Grīdas uz grunts siltināšana;
  4. Apkures sistēmas pārbūve uzstādot viedos risinājumus;
  5. Ēkas cokola siltināšana;
  6. Ēkas energosertifikāta izstrāde;
  7. Tehniskās dokumentācijas izstrāde;
  8. Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta neattiecināmo izmaksu darbības, kuras saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, ir norādītas tehniskajā dokumentācijā un nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai, ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un ēkas nodošanai ekspluatācijā: demontāžas un vispārceltniecības darbi, kuri nepieciešami pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas, t.sk.: inženiertīklu /ugunsgrēka, ventilācijas, ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgaismes un spēka tīklu pārbūve / atjaunošana, lai nodrošinātu izglītības iestādes funkcionalitāti atbilstoši 27.12.2022. MK Nr.610 prasībām un ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Kopējās izmaksas sastādīja 1 521 520,42 eiro. No tiem attiecināmās izmaksas – 885 963,79 eiro (ERAF finansējums 753 069,22 eiro jeb 85%, valsts budžeta līdzfinansējums 39 868,37 eiro jeb 4,5% un pašvaldības līdzfinansējums – 93 026,20 eiro jeb 10,5%). Neattiecināmās izmaksas, kuras finansēja tikai pašvaldības budžets 635 556,63 eiro. Kopumā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunošanu finansēja ES finansējums un Valsts budžets EUR 792 937,59 un Augšdaugavas novada pašvaldības budžets EUR 728 582,83.

Projekta rezultāti:

  • primārās enerģijas samazinājums ēkās (kWh/gadā) 360 131, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (CO2 ekvivalenta tonnas/gadā) -13,85;
  • sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

Informācija par projektu:

Guna Smelcere
Tālr.: 65476882, 
guna.smelcere@augsdaugavasnovads.lv

Panākumi Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā