Nomas tiesību izsole (Višķu iela 31, Ambeļi)

AKTUĀLI

Nekustamā īpašuma adreseVišķu iela 31, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamā telpas
Kadastra numurs4442 004 0335
Ēku kadastra apzīmējumi un nedzīvojamās telpas platība, m2Nedzīvojamās telpas kadastra apzīmējums 4442 004 0335 009, platība 1025.5 m2  
Galvenais lietošanas veidsRūpnieciskās ražošanas ēka
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)246.12 EUR (divi simti četrdesmit seši i euro 12 centi)
Izsoles solis20.00 EUR (divdesmit euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš5 gadi
Izsoles veidsMutiskā (otrā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 09.10.2019. līdz 18.10.2019. plkst. 10:00 Daugavpils novada domē 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Ondzule 65476739, 26357842, Kornēlija Gailīte 29412676
Izsoles laiks, vieta2019.gada 22.oktobrī plkst. 09:30, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē
IznomātājsAmbeļu pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000073484, juridiskā adrese Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa mob. 28795288 ar Ambeļu pagasta pārvaldes vadītāju Sandri Kusiņu.
Izsoles noteikumi  Līgumprojekts  Pielikums Nr. 3 Pielikums Nr. 4 Pielikums Nr. 5
Novada domes sēde