Doktorāta nomas tiesību izsole Bebrenē

AKTUĀLI

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese“Doktorāts”, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veidsDoktorāts
Kadastra numurs4444 002 0437
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Doktorāta ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0301 001 nedzīvojamā telpa 10.5 m2 platībā un koplietošanas telpas 2.7 m2 platībā un 6.1 m2 platībā
Galvenais lietošanas veidsĀrstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)19.00 EUR (deviņpadsmit euro 00 centi)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā (bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 04.07.2022. līdz 08.07.2022., sūtot pa pastu uz adresi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Sanita Snetkova 65476827.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr.90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles datums, laiks2022.gada 12.jūlijā plkst.11:30, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsBebrenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.40900007491, juridiskā adrese „Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12.kabinetā un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedrība - Īpašumi, mājokļi - Izsoles, sludinājumi  - Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tel.65407908, 20219770 ar Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāju Benitu Štrausu.
Aicina iesaistīties liepziedu vākšanas akcijā