Ņems aizņēmumu projekta „Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” finansēšanai

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu valsts kasē 821507 eiro  apmērā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  projekta  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu  pārbūve” īstenošanai.

Projekta gaitā tiks veikta ceļu “Bērzkalni-Razvilka” Demenes pagastā, “Zeitiški –Tartaks”  Vecsalienas pagastā , "Valsts ceļš - Kurpeņiški – Janciški” Maļinovas pagastā pārbūve.

Projekts atbilst Daugavpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 2. vidējā termiņa prioritātei „Kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā” rīcības virziena „Novada telpas savienotības nodrošinājums” uzdevumam „Uzlabot novada transporta tīklu tehnisko stāvokli” un Investīciju plānam 2012.-2015. gadam.

Daugavpils novada dome 2015. gada 26. novembrī ar lēmumu “Par pašvaldības grants ceļu virzīšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības grants ceļu sarakstu prioritārā secībā virzīšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam. Lēmumā projektu konkursam virzāmie ceļi tika apstiprināti prioritārā secībā.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. maijam, savukārt pārbūvēto ceļu kopgarums sastādīs nepilnus 10 kilometrus.

Piešķirs līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai Špoģu ciema Skolas ielā 13