Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus: - 2021. gada 2.novembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Demene 16”  ar kadastra numuru 4450 003 0083, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 003 0083 1.82 platībā, uz kuras atrodas mežs 0.72 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 4000.00. Izsoles noteikumi - 2021. gada 2.novembrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0351 4.74 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Stallis” ar kadastra numuru 4450 004 0248, un atrodas Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 4560.00. Izsoles noteikumi - 2021. gada 2.novembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Daugava, 142” ar kadastra numuru 4460 004 1824, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1824 0.0649 ha platībā, un atrodas “142”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 730.00. Izsoles noteikumi - 2021. gada 2.novembrī plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0091 13.01 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 7.97 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Nomales” ar kadastra numuru 4470 006 0289, un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 31000.00. Izsoles noteikumi - 2021. gada 2.novembrī plkst. 11:00 – nekustamo īpašumu “Bāliņi” ar kadastra numuru 4474 006 0613, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0590 0.4003 ha platībā, un atrodas Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 4370.00. Izsoles noteikumi Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils. Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12., 19.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/izsoles/nekustamo-ipasumu-izsoles/. Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12., 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 26357842, 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 29.oktobrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 26357842, 29412676.      

Naujenes tautas bibliotēka aicina apmeklēt