Nekustamo īpašumu izsoles (29.05.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 29.maijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Līkloči” ar kadastra numuru 4452 002 0298, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 002 0298 6.19 ha platībā, un atrodas Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 14400,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 29.maijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Medņi - 16” ar kadastra numuru 4460 003 0585, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0585 0.178 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1500,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 29.maijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0586 3.9 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Kvieši” ar kadastra numuru 4462 003 0268 un atrodas Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 29.maijā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0587 2.7 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Auzas” ar kadastra numuru 4462 003 0648 un atrodas Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7600,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 29.maijā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0174 3.1194 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Tauriņi” ar kadastra numuru 4474 004 0305 un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7800,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 29.maijā plkst. 11:30 dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Liepgravas”, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4464 900 0078 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 309/1588 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4464 005 0369 001.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1300,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī klātienē, saņemot tos Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 24. maijam plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Pašvaldības darbinieki talkoja pie Sventes vidusskolas