Nekustamo īpašumu izsoles 24.05.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 24.maijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1917, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1917 0.0585 ha platībā, un atrodas “272”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1400.00.

Izsoles noteikumi

2022.gada 24.maijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Daugava, 273” ar kadastra numuru 4460 004 1918, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1918 0.0654 ha platībā, un atrodas “273”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 24.maijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 0491, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0491 2306 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2600.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 24.maijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1477, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0352 2.18 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1630.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 24.maijā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0440 0.0108 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4468 008 0440, un atrodas Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 500.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 24.maijā plkst. 11:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4486 004 0184 5800 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Šengeida ZR-18” ar kadastra numuru 4486 004 0184, un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1340.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 20.maijam, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Ilūkstē jau tiek plānotas šā gada puķu dobes