Nekustamo īpašumu izsoles 20. septembrī

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 20.septembrī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.1, Krasta iela 4, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4462 900 0099 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3814/7714 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0495 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4462 003 0495 002, 4462 003 0495 003 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0495.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1250.00.

Izsoles noteikumi

- 20.septembrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4476 003 0051 4.82 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Sapaļi” ar kadastra numuru 4476 003 0051, un atrodas Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 13000.00.

izsoles noteikumi

- 20.septembrī plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas iela 11A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0082 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 666/8911 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3150.00.

Izsoles noteikumi

- 20.septembrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0387, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0387 0.0693 ha platībā, un atrodas “149”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1800.00.

Izsoles noteikumi

- 20.septembrī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0570 1.147 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Viduči” ar kadastra numuru 4470 002 0570, un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4100.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē: www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 16.septembrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums