Nekustamo īpašumu izsole

Izsoles

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 9.martā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.7, Skolas iela 1A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4476 900 0089 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 757/11967 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0432 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0432.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 600.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 9.martā plkst. 09:30 nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 0584, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0584 0.1059 ha platībā un atrodas Komunālā iela 83, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 520.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 9.martā plkst. 10:00 zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4464 001 0185 4.4189 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Jaunās gundegas” ar kadastra numuru 4464 001 0060, un atrodas Laucesas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5 140.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 9.martā plkst. 10:30 zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4494 001 0084 1.28 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4494 001 0084, un atrodas Vaboles pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 720.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 9.martā plkst. 11:00 zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4496 002 0194 5.1 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Sprukti V” ar kadastra numuru 4496 002 0194, un atrodas Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6 370.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 9.martā plkst. 11:30  zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0694 1.77 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Valodiņas” ar kadastra numuru 4498 005 0760, un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 720.00.

Izsoles noteikumi.

Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 5.marta plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.

Kalupē atklātas jaunās pasta telpas