Nekustamo īpašumu izsole 8.11.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 8.novembrī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0203 0.4067 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4476 002 0203, un atrodas Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1030.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 8.novembrī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Laumiņas” ar kadastra numuru 4476 002 0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0157 1.11 ha platībā, un atrodas Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2330.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 8.novembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4462 007 0210, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 007 0187 9100 m2 platībā, un atrodas Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2030.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 8.novembrī plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Dzelzceļa māja 192.km”, Bundišķi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4488 900 0221 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 438/1206 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0717 001, būves ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0717 002 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0717.

Objekta sākotnējā cena – EUR 470.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 8.novembrī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Tīrumi” ar kadastra numuru 4492 005 0077, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 005 0077 0.37 ha platībā, un atrodas Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 800.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 4.novembrim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Naujenes pagasta seniori devās rudenīgā braucienā uz Aglonu