Nekustamo īpašumu izsole 30.05. -01.07.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pašvaldības nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4442 004 0335, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0487 2.4927 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4442 004 0335 003, 4442 004 0335 005, 4442 004 0335 006, 4442 004 0335 007, 4442 004 0335 008, 4442 004 0335 009, un atrodas Višķu ielā 31, Ambeļos, Ambeļu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 7800,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Nodrošinājums - EUR 780,00. Izsoles sākums – 30.05.2024., izsoles noslēgums – 01.07.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “Daugava 9A” ar kadastra numuru 4460 004 1501, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1493 0.0501 ha platībā, un atrodas “Daugava 9A”, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1900,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 190,00. Izsoles sākums – 30.05.2024., izsoles noslēgums – 01.07.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolēm var sākot no 2024.gada 30.maija plkst.13:00 līdz 2024.gada 19.jūnijam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, samaksājot reģistrācijas, nodrošinājuma maksu un maksu par dalību elektroniskajā izsolē, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un izpildot izsoles priekšnoteikumus.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļu, tālr. 65476827, mob. 29412676, e-pasts: izsoles@augsdaugavasnovads.lv.

“Lielā plosta” dalībnieki šogad stādīja kartupeļus