Nekustamo īpašumu izsole (27.03.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 27.martā plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0079 10.71 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.53 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “L.Krivini” ar kadastra numuru 4446 003 0079 un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 32500,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 27.martā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Bitenes” ar kadastra numuru 4446 003 0106, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0078 1.69 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4730,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 27.martā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0536 0.5698 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Krivošejevo” ar kadastra numuru 4446 001 0536 un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1700,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 27.martā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Grīšļi” ar kadastra numuru 4446 001 0473, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0300 0.49 ha platībā, un atrodas “Grīšļi”, Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1570,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 27.martā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0744 2.2765 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.2143 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Kaļvi” ar kadastra numuru 4474 001 0017 un atrodas Kašatniki, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 9100,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 27.martā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 003 0392, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0392 0.084 ha platībā, un atrodas “6”, Muitas, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2800,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 22.martam plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Radošā darbnīca - "Iezīmē sevi mandalās"