Nekustamo īpašumu izsole (24.01.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 24.janvārī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0261, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0261 0.0703 ha platībā, un atrodas “17A”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1200,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 24.janvārī plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.2, Senlejas iela 6, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4480 900 0044 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 339/13504 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0345 001 un divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4480 008 0345 un 4480 008 0346.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2070,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 24.janvārī plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4496 005 0350 1.09 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Červonka 47V” ar kadastra numuru 4496 005 0002 un atrodas Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3200,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 24.janvārī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0206, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0206 0.0586 ha platībā, un atrodas “118”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1500,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 24.janvārī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4494 004 0054 2.14 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.02 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4494 004 0054 un atrodas Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 20700,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 19.janvārim plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Ziemassvētku atklātņu konkursā bērni lielākoties atainoja svētku eglīti