Nekustamo īpašumu izsole 21.06.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 21.jūnijā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.1, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0123 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3940/24140 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – EUR 876.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 21.jūnijā plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.2, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0121 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 397/2414 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – EUR 886.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 21.jūnijā plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.5, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0124 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3430/24140 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – EUR 716.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 21.jūnijā plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.6, Draudzības iela 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0122 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3650/24140 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524 001, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4450 007 0524 002, 4450 007 0524 003, 4450 007 0524 004, 4450 007 0524 005 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0524.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1250.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 21.jūnijā plkst. 11:00 dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Zemgales stacija 2”, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4450 900 0088 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5611/27518 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4450 006 0250 001, būves ar kadastra apzīmējumu 4450 006 0250 002 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4450 006 0250.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1630.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 21.jūnijā plkst. 11:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0290 1356 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4407 001 0295, un atrodas Lāčplēša iela 9A, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1500.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 17.jūnijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

28. maijā aicinām apmeklēt Atvērto baznīcu dienu Juzefovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā