Nekustamo īpašumu izsole (16.05.2023.)

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 16.maijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2507, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 4933 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 001 4292.9 m2 platībā un atrodas “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 14740.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 16.maijā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0259 2.43 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.77 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4470 006 0259, un atrodas Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12150.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 16.maijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4488 003 0284 4.71 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4488 005 0362 un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 8800.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 16.maijā plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.5, Daugavas ielā 5, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā, ar kadastra numuru 4476 900 0106 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5880/42980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0423 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0423.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1830.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 12.maijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Bērnudārzs “Pasaciņa” palīdz uzburt svētkus dienas aprūpes centra klientiem