Nekustamo īpašumu izsole 12.07.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 12.jūlijā plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4488 001 0009, 0.0143 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4488 001 0040, un atrodas Sventes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 630.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 12.jūlijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0229, 0.0689 ha platībā, un atrodas “155”, Ļūbaste 1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1510.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 12.jūlijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Cielavas” ar kadastra numuru 4484 007 0242, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 007 0239, 2.9 ha platībā, un atrodas Salienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6650.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 12.jūlijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Lauki” ar kadastra numuru 4484 007 0241, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 007 0238, 3.41 ha platībā, un atrodas Salienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4600.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 12.jūlijā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0362, 0.483 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Kalnāres” ar kadastra numuru 4460 004 0362, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3600.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022. gada 8. jūlijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Līdz 17.06.2022. plkst. 15:00 vēl var iesniegt pieteikumus izsolēm uz dzīvokļiem Demenes pagastā