Nekustamo īpašumu izsole (10.04.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024. gada 10. aprīlī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4488 009 0376 1.94 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4488 009 0376 un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2650,00.

Izsoles noteikumi

- 2024. gada 10. aprīlī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4470 002 0671, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0194 1537 m2 platībā, un atrodas “7”, Pavasaris, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4070,00.

Izsoles noteikumi

- 2024. gada 10. aprīlī plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0099 0.375 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Rauši” ar kadastra numuru 4488 005 0099 un atrodas “Rauši”, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1400,00.

Izsoles noteikumi

- 2024. gada 10. aprīlī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 001 0415, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0415 0.0622 ha platībā, un atrodas “345”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2460,00.

Izsoles noteikumi

- 2024. gada 10. aprīlī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0536 0.2228 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Košatniki” ar kadastra numuru 4474 001 0536 un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1100,00.

Izsoles noteikumi

- 2024. gada 10. aprīlī plkst. 11:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0540 0.9251 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.5617 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Ķieģeļnīca” ar kadastra numuru 4474 001 0540 un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4700,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024. gada 5. aprīlim plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana par objektu Locikos