Lokālplānojuma publiskā apspriešana par objektu Locikos

AKTUĀLI

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Naujenes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra lēmumu Nr.1912 (protokols Nr.94.,8.&) “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Naujenes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029 (Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir, grozot spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012. - 2023. gadam, paaugstināt teritorijas potenciāla izmantošanas efektivitāti, precizējot un paplašinot rūpnieciskās un tehniskās apbūves un teritorijas izmantošanas īpatsvaru un izvietojumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā “Lidostas ielā 4”, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029), ko ir plānots izmantot industriālajai attīstībai, izveidojot industriālo parku un saglabājot iespēju rekonstruēt Daugavpils lidlauku, atbilstoši Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) koncepcijai.

Publiskā apspriešana norisināsies no 13. marta līdz 11. aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27. martā plkst. 17:00 hibrīdrežīmā, izmantojot Zoom platformu. Attālinātai dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties iepriekš, līdz 2024. gada 27. martam, rakstot uz elektroniskā pasta adresi olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv,  norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Piekļuves saite Zoom sanāksmei tiks nosūtīta ne vēlāk kā stundu pirms sanāksmes. Piedalīties sanāksmē klātienē varēs, atnākot uz Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes telpām Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Sanāksme notiks 2. stāvā, sēžu zālē.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā;
  • Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes telpās (Rīgas iela 2, Daugavpils) iestādes darba laikā;
  • Naujenes pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Skolas iela 15, Naujene, Augšdaugavas novads) iestādes darba laikā.

Priekšlikumus par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt līdz publiskās apspriešanas termiņa beigām (norādot “Lokālplānojums industriālā parka izveidošanai”:

  • sūtot pašvaldības e adresē;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv;
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedzot vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai jebkurai novada pagasta/pilsētas pārvaldei to darba laikā;
  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāju Olgu Lukaševiču (tālrunis: 65476882, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv) vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Santu Pētersoni (tālrunis: 29419002, e-pasts: santa@rp.lv).

Lokālplānojuma redakcijas izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, e-pasts: birojs@rp.lv, tālr. 26522307, www.rp.lv).

Jāveic bioloģisko atkritumu dalīta vākšana