Jāveic bioloģisko atkritumu dalīta vākšana

AKTUĀLI

Ar mērķi samazināt atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāts poligonos, no 1. janvāra visā Latvijā uzsākta bioloģisko atkritumu dalīta vākšana.

Augšdaugavas novada pašvaldības dome 15.02.2024. pieņēma lēmumu Nr. 1867 par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu, kas saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām ir 60 procentu apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un attiecīgi veido EUR 5,54 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1m3.

Sadzīves atkritumu, t.sk. dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, Augšdaugavas novadā nodrošina SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”.

Ikvienai mājsaimniecībai ir jārūpējas, lai no citiem atkritumu veidiem tiktu atdalīti tie atkritumi, kuri bioloģiski noārdās, piemēram, virtuves atkritumi (bez iepakojuma), zāle un lapas, novītuši ziedi, u.c. Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties, izmantot bioloģisko atkritumu konteineru vai pašiem īstenot bioloģisko atkritumu kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās, aicinājums vērsties pie sava namu pārvaldnieka par iespējām uzstādīt bioloģisko atkritumu konteineru Jūsu atkritumu novietnē. Lai pie dzīvojamās mājas novietotu konteineru bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai, namu pārvaldniekam jāvēršas ar iesniegumu SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”. Vēršam uzmanību, ka namu pārvaldniekam jānorāda vēlamais konteinera tilpums, konteineru skaits un sākotnējais šo atkritumu izvešanas biežums.

Ja izvešanas reizē konteineros tiks fiksēti neatbilstoši atkritumi, šādos gadījumos tiks piemērota pilna apmēra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Aicinājums iedzīvotājiem būt aktīviem, atbildīgiem un šķirot atkritumus!

Izstāde “Negaidīti priekšmeti Raiņa un Aspazijas bibliotēkā”