Nekustamo īpašumu izsole 10.01.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 10.janvārī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Noras 6” ar kadastra numuru 4466 003 0018, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4466 003 0118 0.45 ha platībā, un atrodas Demenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1450.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 10.janvārī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1944, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1944 0.0647 ha platībā, un atrodas “301”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1740.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 10.janvārī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 006 0225, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 006 0225 5500 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1460.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 10.janvārī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4462 002 0387, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 002 0194 1.59 ha platībā, un atrodas Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3250.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 10.janvārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 008 0367, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0093 405 m2 platībā, un atrodas “1A”, Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1330.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 10.janvārī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 008 0333, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0095 0.1258 ha platībā, un atrodas “222A”, Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1750.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 6.janvārim, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Špoģu vidusskolas skolēni iepazina mazpilsētu Preiļi