Nekustamo īpašumu izsole 09.08.2022

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 9.augustā plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0402 2500 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4446 001 0402, un atrodas Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1000.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 9.augustā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Pļavas P” ar kadastra numuru 4486 003 0076, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 003 0076 0.97 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.3 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2500.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 9.augustā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0613 0.0381 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Spārīte 127A” ar kadastra numuru 4470 002 0620, un atrodas Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1180.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 9.augustā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Mežmalas” ar kadastra numuru 4450 004 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0421 0.529 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.1048 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Demenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1450.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 9.augustā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1900, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1900 0.0609 ha platībā un atrodas “253”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1540.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 9.augustā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1102, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1102 0.0512 ha platībā un atrodas “386”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1260.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 5.augustam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Naujenes tautas bibliotēka atklāta Edītes Strupās radošo darbu izstāde