Nekustamo īpašumu izsole 03.07.2024.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 3.jūlijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Jaunkrastnieki” ar kadastra numuru 4460 006 0058, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 006 0058 1.3 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.4 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 006 0059 0.7 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 0.3 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 3.jūlijā plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Lavandas”, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4446 900 0052 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 563/1081 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0271 001.

Objekta sākotnējā cena – EUR 500,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 3.jūlijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Gaidas” ar kadastra numuru 4452 002 0270, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 002 0098 3.9 ha platībā, un atrodas Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 8100,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 3.jūlijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4470 005 0014, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 005 0303 5.04 ha platībā, un atrodas Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12 900,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 3.jūlijā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 008 0336 0.3352 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Liesmiņa” ar kadastra numuru 4474 008 0336 un atrodas “Liesmiņa”, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1300,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 3.jūlijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4490 009 0115, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 009 0115 0.0647 ha platībā, un atrodas “Bērziņi 1”, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1700,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 3.jūlijā plkst. 12:00 nekustamo īpašumu “Patmali” ar kadastra numuru 4468 005 0399, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0399 7.74 ha platībā, un atrodas Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 18 600,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 28.jūnijam plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Naujenē