Nekustamā īpašuma “Vezumnieki” izsole

AKTUĀLI

16. augustā plkst. 09.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Vezumnieki”, kas sastāv no zemes vienības 2,41 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.20 ha platībā un būves . Nekustamais īpašums atrodas  Vecstropos, pretī Kraujas dzelzceļa stacijai, Naujenes pagastā,  Daugavpils novadā. Piebraukšanas iespējas vērtējamas kā labas (zemes vienība atrodas ~200 m attālumā no tuvākā autoceļa ar asfalta segumu), piebraucamie ceļi ir izmantojamā stāvoklī, grantēti. Teritorijas, kas robežojas ar objektu izmantojas kā nedzīvojamās apbūves, ražošanā vai noliktavu izmantojamu ēku apbūves teritorija.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 11 944.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 14. augustam  plkst. 15.00, Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām: 65476827, 29412676, 26357842.

 

Izsole par trīsistabu dzīvokli Naujenes pagasta Locikos