Nekustamā īpašuma izsole Līksnā

AKTUĀLI

Līdz 5. maijam iespēja reģistrēties uz nekustamā īpašuma “Jaunsudrabi”,  Jaunatnes ielā 11, Līksnā, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā, elektronisko izsoli.

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu “Jaunsudrabi” ar kadastra numuru 4468 005 0727, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0724 0.1955 ha platībā un veselības centra ēkas ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0411 001.

Nekustamais īpašums atrodas Augšdaugavas novada Līksnas pagastā, aptuveni 12 km attālumā no Daugavpils pilsētas, braucot pa A6 autoceļu Daugavpils – Rīga, nogriežot pa pagasta autoceļu uz Līksnas centru. Zeme ar apbūvi atrodas Līksnas pagasta centrā, netālu no Līksnas dīķa. Uz zemes esošajai apbūvei ir pieslēgta elektroenerģija. Ir iespējas pieslēgties pagasta ūdensvadam un kanalizācijai. Veselības centra ēkas platība – 131,1 kvm, t.sk. ārtelpa 7,6 kvm.

Izsoles sākumcena - EUR 9360. Izsoles solis - EUR 300. Nodrošinājums - EUR 936. Izsoles sākums – 15. aprīlis, izsoles noslēgums – 15. maijs, plkst. 13.00.

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos:

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Līksnas pagasta pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Andri Kevišu, mob.26321365.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr.65476827, mob. 29412676.

Atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma izsole Naujenē