Nekustamā īpašuma izsole Naujenē

AKTUĀLI

Līdz 5. maijam iespēja reģistrēties uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 4, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, elektronisko izsoli.

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 004 0197, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0302 0.1317 ha platībā un dzīvojamās mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0197 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0303 0.1851 ha platībā un divām skolas ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 004 0155 001 un 4474 004 0155 002.

Nekustamais īpašums atrodas Naujenes ciema nomalē, netālu no Naujenes pamatskolas, ~ 0,9 km attālumā no autoceļa A6, ~ 10 km attālumā no Vecstropiem un ~ 16-17 km attālumā no Daugavpils pilsētas centra. Piebraukšana pa asfaltētu ceļu, piebraukšanas iespējas - labas. Sabiedriskais transports - autobuss, tuvākā pietura atrodas ~ 100 m attālumā.

Izsoles sākumcena - EUR 10 890. Izsoles solis - EUR 400. Nodrošinājums - EUR 1089. Izsoles sākums – 15. aprīlis, izsoles noslēgums – 15. maijs, plkst. 13.00.

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos:

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Naujenes pagasta pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Valēriju Mihejevu, tālr. 65429583, mob. 26465559.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr.65476827, mob. 29412676.

Atrašanās vieta

Raidījums “Savas vietas un zemes spēks” viesojās Stendera muzejā