Nekustama īpašuma izsole 5.07.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 05.jūlijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Otrās līgotnes” ar kadastra numuru 4498 005 0725, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0725 3742 m2 platībā un atrodas Višķu pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1030.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.jūlijā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4476 003 0027 1.82 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Ozoli-2” ar kadastra numuru 4476 003 0001, un atrodas Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5300.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.jūlijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0828 2.53 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Puķīši 2” ar kadastra numuru 4492 002 0828, un atrodas Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4250.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.jūlijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 0865, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0865 0.0837 ha platībā, un atrodas “279”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2100.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.jūlijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1479 0.1131 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2550.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 05.jūlijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 0944, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0944 472 m2 platībā, un atrodas “399”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1350.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 01.jūlijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Augšdaugavas novads sumina izcilniekus izglītībā