Nekustamo īpašumu izsole

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 17.maijā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.2, Jaunatnes iela 22, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4468 900 0078 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 353/3733 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0464 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0464.

Objekta sākotnējā cena – EUR 970.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 17.maijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2507, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 4933 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 001 4292.9 m2 platībā un atrodas “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 14740.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 17.maijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0245 6000 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Dārziņš 3” ar kadastra numuru 4468 005 0245, un atrodas Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1430.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 17.maijā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4468 003 0280 0.3774 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Madariņas” ar kadastra numuru 4468 003 0025, un atrodas Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1030.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 17.maijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Mantinieki 1” ar kadastra numuru 4468 003 0237, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 003 0237 0.32 ha platībā, un atrodas Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1070.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 17.maijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 003 0543, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0543 0.1104 ha platībā, un atrodas Muitas iela 8A, Muitas, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2050.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 13.maijam, plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Biedrības gatavojas projektu iesniegšanai