Nekustamo īpašumu izsole (10.07.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 10.jūlijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 002 0106, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 002 0425 3.92 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.05 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 11 000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.jūlijā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0066 6.65 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 4.96 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4470 006 0246 un atrodas Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 18 500,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.jūlijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4498 001 0540 4442 m2 platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Maliņas” ar kadastra numuru 4498 001 0571 un atrodas Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1300,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.jūlijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Klobānu karjers -1” ar kadastra numuru 4498 004 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0310 13.74 ha platībā, un atrodas “Klobānu karjers -1”, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 37 800,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 10.jūlijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Lejaskurši” ar kadastra numuru 4498 004 0563, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0509 1.9788 ha platībā, un atrodas Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5200,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024. gada 5. jūlijam plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Augšdaugavas novada jauniešu biedrības īstenos četrus projektus