Neapbūvētās zemes vienības nomas tiesību izsole Tabores pagastā

Izsoles

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaTabores pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4492 005 0187
Platība, ha4.8
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN241.20
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Pieteikums Nomas līgums

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole