Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Izsoles

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 13. aprīlī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.78, “11”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4498 900 0287 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5830/414730 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0638 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 05 0638.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 495.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 13. aprīlī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Medus bites” ar kadastra numuru 4442 001 0224, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 001 0223 3.56 ha platībā un atrodas Ambeļu pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4 000.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 13. aprīlī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 001 0480, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0480 0.1106 ha platībā un atrodas “30”, Eglīte, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 250.00 .

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 13. aprīlī plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4486 003 0069 1.47 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Lauciņi” ar kadastra numuru 4486 003 0053, un atrodas Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 950.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 13. aprīlī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Torņkalns” ar kadastra numuru 4492 002 0644, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0644 0.1116 ha platībā un atrodas Tabores pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 450.00.

Izsoles noteikumi.

- 2021. gada 13. aprīlī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Tartaks 2K” ar kadastra numuru 4496 006 0006, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4496 006 0112 1.69 ha un atrodas Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 650.00.

Izsoles noteikumi.


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12. kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2021. gada 9. aprīļa plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 654 76 739; 263 57 842; 294 12 676.

Bogdans Šahno – 20. gadsimta sākuma politiķis