Naujeniešus uztrauc ceļu sliktais stāvoklis un apkures tarifi

AKTUĀLI

Naujenes pagastā iedzīvotājiem pirmo reizi tika organizētas četras iedzīvotāju tikšanās katrā ciemā – Naujenē, Kraujā, Locikos un Vecstropos. Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne iedzīvotājiem pastāstīja, ka pērnais gads pagastam bija veiksmīgs, uzsākti vairāki attīstības projekti, lai gan rindas kārtībā vēl ir daudz ieceru un vajadzību.

Naujenes pagastā šobrīd dzīvo 5313 iedzīvotāji, četru gadu laikā tas samazinājies par 185 iedzīvotājiem. Pozitīvi, ka dzimšanas rādītāji pagastā pēdējos gados ir stabili, pērn piedzima 42 bērniņi.  Šobrīd uzskaitē ir 287 bezdarbnieki, 33 iedzīvotāji bija iesaistīti algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmā un 27 skolēni piedalījās vasaras bērnu nodarbinātības programmā. Trūcīgo ģimeņu skaits – 108.

Naujenes budžets 2016.gadā bija 2,5 miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa novirzīti izglītībai, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī kultūrai.  “Diemžēl gadu no gada pieaug parādi. Šogad parādi par nekustamo īpašumu sasniedza 132 tūkst. eiro, savukārt parādi par īres maksu un komunālajiem pakalpojumiem – 41 tūkst. eiro. Tas ir ļoti iespaidīgs cipars, ko mēs nesaņemam savos ieņēmumos,” norādīja Miglāne.

Negatīvi, ka daži uzņēmumi, kas atrodas pagasta teritorijā, ir samazinājuši apjomus un mainījuši atrašanās vietu, kas samazina iespēju vietējiem iedzīvotājiem atrast darbu dzīvesvietas tuvumā.

Atskaitē par pagasta pārvaldes paveikto tika akcentēts, ka lielākais ieguvums, ko izdevies uzsākt 2016.gadā, ir Lociku ciema ielu rekonstrukcija. Šogad, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, darbi tiks turpināti un projekts tiks nodots ekspluatācijā. Projekta izmaksas ir 735 tūkst. eiro. Tāpat veikti Lāču pamatskolas iekštelpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanas darbi par 78 tūkst. eiro, kā arī atjaunota ventilācijas sistēmas darbība Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā, lai nodrošinātu pirts pakalpojumus. Pirts pakalpojumus vidēji izmanto 50 cilvēku mēnesī. Pie paveiktajiem darbiem minams atjaunotais gājēju tiltiņš pie atpūtas zonas “Latgales sēta”, atsevišķa elektrības pieslēguma ierīkošana Naujenes tautas bibliotēkā, tualetes telpu atjaunošana Naujenes kultūras centrā, kā arī iegādātas iekārtas bērnu rotaļu laukumam Vecstropu ciemā.

Šobrīd pagasta pārvaldes īpašumā ir 302 dzīvokļi, no tiem brīvi ir 15. Pērn veikti remontdarbi 3 pašvaldības dzīvokļos. Pagasta teritorijā ir 49 daudzdzīvokļu mājas, t.sk. 33 nodotas apsaimniekošanā SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”, t.sk. 3, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu,  4 – dzīvokļu kooperatīvai sabiedrībai « Mežmala» un 12- Naujenes pagasta pārvaldei.

Visos ciemos joprojām ir aktuāla  klaiņojošo dzīvnieku problēma. Pērn to izķeršanai un uzturēšanai patversmēs tika iztērēti 1414 eiro.

Pagastam ir pamatots lepnums par izglītības iestāžu darbu – pērn Naujenes pamatskola Daugavpils novadā ierindojās 1.vietā olimpiāžu rezultātu un interešu izglītības jomā, savukārt Lāču pamatskola bija 3.labākā. PII “Rūķītī” šobrīd ir 168 audzēkņi, darbojas arī diennakts grupa, kas ir ļoti pieprasīta. Aktivizēts arī darbs ar jaunatni, joprojām augstā līmenī ir sports.

Sāpīgākās un aktuālākās tēmas, kas izskanēja naujeniešu vidū, bija ielu un iekšpagalmu ceļu sliktais tehniskais stāvoklis un apkures tarifi daudzdzīvokļu mājās.

Ināra Miglāne pastāstīja, ka pērn pašvaldības ceļu remontdarbiem un uzturēšanai tika novirzīti 50 tūkstoši eiro, tomēr ar šiem līdzekļiem izdodas veikt vien ceļa “lāpīšanas” nevis rekonstrukcijas darbus. “Tā kā šobrīd norit vērienīgi darbi Lociku ciemā, diemžēl pārējie ciemi tuvākajā laikā var cerēt tikai uz ikdienas uzturēšanas darbiem. Novads ir liels, ceļu stāvoklis ir neapmierinošs visos 19 pagastos, tāpēc ir pacietīgi jāgaida sava kārta,” paskaidroja pagasta pārvaldes vadītāja. “Novadā ir daudz ceļu, kuri prasa ieguldījumus. Šogad Autoceļu fondam ir iedalīti 750 tūkstoši eiro ceļu remontiem. Tuvākajā laikā Autoceļa fonda padome izbraukās ceļus, lai noteiktu, kur šobrīd visakūtāk ir nepieciešams remonts,” papildināja pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.

Kraujas ciemā drīzumā tiks rekonstruēts valsts ceļa posms, projekta ietvaros tiks izbūvētas divas gājēju pārejas un atjaunots ielas apgaismojums. Tehniskie darbi tiks uzsākti, tiklīdz tiks veikts iepirkums.

Kraujas ciemā viena no problēmām ir Hoftenbergas parka apsaimniekošana. Šis parks ir aizaudzis, piesārņots un bieži tiek nesankcionēti izmantots, lai gan varētu būt iecienīta iedzīvotāju atpūtas vieta. “Šī teritorija ir privātīpašums. Pagasts risina šo jautājumu, lai atpirktu zemi un drīkstētu to apsaimniekot. Martā mums plānota tikšanās ar Vides aizsardzības pārvaldes speciālistiem, kuri norādīs, ko mēs, kā pagasta pārvalde, drīkstēsim tur darīt. Hoftenbergas parks, līdzīgi kā Juzefova, ir dabas pieminekļa objekts, tas ir dendroloģiskais stādījums, kuru regulē īpaši Ministru kabineta aizsardzības noteikumi,” tā I.Miglāne. Tāpat tiks risināts jautājums par Daugavas krasta attīrīšanu no atkritumiem Kraujas ciemā. Daugavas ielā 40 un 44 ir piesārņota nogāze, kuras atbrīvošana no atkritumiem pagasta pārvaldei izmaksās līdz 10 tūkstošiem eiro, jo tur ir nepieciešamas speciālas troses un nostiprinājumi, lai atkritumus varētu izvilkt. Miglāne iedzīvotājus aicināja atbildīgāk arī ievērot kārtību pie konteineriem un neatstāt atkritumu kaudzes neatbilstošās vietās, jo izvešana tiek nodrošināta arī lielgabarīta atkritumiem.

Vietējie pauda neizpratni, kāpēc Naujenē, salīdzinot ar pilsētu, ir augstāks apkures tarifs. SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes priekšsēdētājs Aivars Elksniņš paskaidroja, ka nav korekti salīdzināt Daugavpili ar Naujeni, jo tarifa pašizmaksa veidojas no patērētāju skaita. “Jo vairāk patērētāju, jo zemāka ir tarifa pašizmaksa. Ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, kopš mēs pārgājām no gāzes apkures uz šķeldu, tarifs ir samazinājies no 58 eiro uz 56,16 eiro. Latvijas mērogā tā ir vidējā cena. Šobrīd tiek darīts viss, lai tarifu vēl vairāk samazinātu. Piemēram, Randenes ciemā Kalkūnes pagastā plānots iedarbināt jaunu katlu, kas darbosies automātiskā režīmā, lai nebūtu jānodarbina 4 katlu mašīnisti.  “Es tomēr vēlos akcentēt, ka pie vienāda tarifa, ir mājas, kas janvārī maksāja tikai 0,83 eiro par 1m2 un ir mājas, kas maksāja 1.85 par 1m2. Tas nozīmē, ka apkures maksa nav atkarīga tikai no tarifa lieluma, bet no mājas tehniskā stāvokļa un esošajiem siltuma zudumiem,” tā A.Elksniņš. Iedzīvotāji aicināti paaugstināt daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti un izmantot pašvaldības piedāvātās atbalsta programmas.

Naujenes pagasta pārvalde šim gadam iezīmēja vairākus uzdevumus – pirmkārt, pabeigt Lociku ciema ielu rekonstrukciju, turpināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotājām personām, tai skaitā Vecstropu ciemā, aprīkot un labiekārtot atpūtas vietas un bērnu laukumus. Tāpat darba kārtībā ir risināt jautājumu par Naujenes tautas bibliotēku, jo tā atrodas tehniski sliktā un neatbilstošā ēkā, kā arī veikt pasākumus, lai samazinātu debitoru parādus.

Elza Timšāne

Starptautiskā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde - konkurss “Lidice-2017”