Mobilo brigāžu speciālisti dalās zināšanās

Sociālais darbs un veselība

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros Daugavpils novada Sociālā dienesta speciālisti 4 apmācību ciklos Latvija un Lietuvā pilnveidoja savas zināšanas aprūpes mājās jomā, veicinot izpratni par aprūpes mājās pašpalīdzības iniciatīvu, izveidoja Latvijas-Lietuvas mobilo brigāžu speciālistu sadarbības tīklu, tādējādi uzlabojot arī informācijas un labās prakses apmaiņu. 26. jūnijā mobilās brigādes speciālisti Kalupes pagasta dienas centrā "Varavīksne" organizēja tikšanos ar cilvēkiem, kas sniedz pašpalīdzības pasākumus aprūpes mājās personām, kam tā ir nepieciešama, un dalījās iegūtajās zināšanās par pašpalīdzības un aprūpes mājās pasākumu nozīmi, nepieciešamību, daudzveidību un līdzcilvēku lomu, par gados vecāku cilvēku aprūpes mājās nodrošināšanu un viņu pamatvajadzībām, par gados vecāku cilvēku veselības problēmām un pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, par nāvi un miršanu, un to ētiskiem aspektiem saskarsmē ar cilvēkiem. Pārtikas sagāde, dzīvojamo telpu uzkopšana, apģērba mazgāšana, personas higiēnas pasākumu veikšana, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, palīdzība ārkārtas situācijās, psiholoģisks atbalsts – tie ir pasākumi, ko aprūpētāji veic paralēli savai ikdienas dzīvei un darbiem, tādēļ ļoti vērtīga šķiet iespēja sniegt viņiem emocionālu un praktisku atbalstu, sajūtu, ka viņi nav vieni un arī paši var atļauties lūgt līdzcilvēku palīdzību.

Darbu Pašvaldības aģentūras “Višķi” vadītāja amatā sāk Kaspars Putniņš