Mainās dzīvokļu īres maksas noteikšanas kārtība

AKTUĀLI

No 2024. gada 1. janvāra visā Augšdaugavas novadā tiks aprēķināta pašvaldības dzīvokļu īres maksa, ņemot vērā dzīvokļu labiekārtojuma līmeni, ko nosaka pašvaldības domes 2023. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr.85 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”.

Dzīvokļu īres maksa noteikta šādā apmērā:

  • labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,20 euro/m2 mēnesī;
  • daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,15 euro/m2 mēnesī;
  • dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,10 euro/m2 mēnesī.

Paredzēti arī īres maksas atvieglojumi:

  • 50 % apmērā no šajos noteikumos noteiktās īres maksas dzīvojamai telpai, kas piešķirta daudzbērnu ģimenēm. Par daudzbērnu ģimenēm šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāmas tādas ģimenes, kurās aug trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādēm;
  • 100 % apmērā no šajos noteikumos noteiktās īres maksas dzīvojamai telpai, kas piešķirta bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē pilna laika studiju programmā, neapvienojot mācības ar algotu darbu, un kurš nav vecāks par 24 gadiem.

Pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieks, kurš atbilst minētajām personu kategorijām, Augšdaugavas novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu ar lūgumu samazināt īres maksu. Iesniegumu var uzrakstīt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pagastu pārvaldēs.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar pašvaldības Īpašuma nodaļas darbiniekiem ir iespējams sazināties pa tālruņiem: 65422281, 65447862.

Līksnas pagasta amatiermākslas kolektīvu Gada balva 2023