Lielā talka 2024 Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Lielās talkas ietvaros Augšdaugavas novada Centrālā pārvalde un citi darbinieki atsaucās Sventes vidusskolas direktora aicinājumam palīdzēt sakopt teritoriju pie skolas! Tika izveidotas dobes, iestādīta tūju rinda un veikti citi labiekārtošanas darbi. Paldies zemnieku saimniecībai "Ostrovi" par piegādāto melnzemi dobēm un zālienam.

Tabores pagasta pārvaldes septiņi darbinieki sakopa teritoriju un iestādīja krāšņas puķes dobēs pie Tabores pagasta pārvaldes ēkas, sakopa Sabiedriskā centra teritoriju, Brīvdabas estrādes un bērnu rotaļu laukuma teritoriju.

Biķernieku pagastā talcinieki pulcējās pie kultūras nama ēkas. Kopumā piedalījās ap 15 cilvēki. Tika iztīrīta teritorija pie bijušās pagasta pārvaldes un bērnudārza ēkas, savākti atkritumi gar pagasta autoceļiem, kā arī pagasta centra ciematā. Kopā savākti 100 maisi atkritumu, kā arī tika sagatavoti krāsošanai Bērziņparkā esošie atpūtas soliņi, dekoratīvā varavīksne un tiltiņi. Tika atjaunotas parka šūpoles.

Dvietē atjaunoti soliņi, iesākta automašīnu stāvvietas ierīkošana un taciņu atjaunošana pie “Lauku ambulances” un “Bibliotēkas” ēkas. Izravētas puķu dobes Dvietes parka teritorijā, sakoptas telpas “Lauku ambulances” ēkā. Pavisam talkā piedalījās 18 cilvēki.

Laucesas pagastā savākti 78 atkritumu maisi. Kopumā talkā piedalījās 58 cilvēki, sakopta apvedceļa teritorija un "Jefremovkas" teritorija. Veikti labiekārtošanas darbi pie pagasta pārvaldes ēkas.

Dubnas pagasta aktīvisti sakopa atpūtas vietu “Parīze”. Tika izgriezti krūmāji, ierīkoti soliņi, attīrīts Dubnas upes tilts no sanesumiem.

26. aprīlī  Līksnas pārvaldes darbinieki ar  Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona  15 karavīriem un Latgales reģionālās vides pārvaldes Daugavpils sektora astoņiem darbiniekiem, kā arī Līksnas Aktīvo sieviešu apvienību "Saules taka" sakopa Līksnas teritoriju -  apkārni ap ēkām un Līksnas Muižas parku. 27.aprīlī biedrība “Mūsu Līksnai” sakopa Koša ezera stāvlaukumu (ap 25 cilvēku). Tajā pašā dienā Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze sakopa baznīcas teritoriju (ap 40 cilvēku).

Maļinovas pagastā darbinieki sakopa vietējo parku. Kalupes Lielā talka sākumā bija plānota Kalupes parka teritorijā, bet slikto laikapstākļu ietekmes dēļ tā tika pārcelta uz Kalupes baznīcas teritoriju. Talcinieki izravēja puķudobes, izgrieza vecos zarus un krūmus. Tika izravētas arī puķudobes pie Kalupes autobusu pieturas. Talkā piedalījās apmēram 20 cilvēki.

Demenes pagasta pārvaldes darbinieki talkoja 26. aprīlī. Talkas laikā tika uzkopta teritorija pie Demenes apļa aiz autobusa pieturas, teritorijā pie pagasta pārvaldes ēkas tika iestādītas puķes un krūmi. Talkā piedalījās 18 cilvēki.

Medumu pagasta Lielās talkas dienā piedalījās 22 cilvēki. Tika sakopts Medumu parks, savākti atkritumi Medumu ciema ielās. Medumu pagasta ēkā remontēja telpas.

Sventes pagastā šogad talkoja pa mājsaimniecībām. Ir savākti 220 maisi atkritumu. Piedalījās 55 saimniecības.

Nīcgales pagastā talcinieki talkoja no 22. līdz 27. aprīlim, sakopjot kapsētas, iestāžu teritorijas un daļēji Nīcgales ciema teritoriju.

Kalkūnē tika sakopta teritorija pie pagasta ēkas Ķieģeļu ielā 4. Censoņi veica labiekārtošanas un teritorijas apzaļumošanas darbus. Piedalījās 6 cilvēki.

Šēderes pagastā talka notiks 9. maijā. Pilskalnē talka tika pārcelta uz 10. maiju, jo ir nepieciešami labāki laikapstākļi soliņu krāsošanai. Ilūkstē arī talkos pārskatāmā nākotnē, sakopjot teritoriju apkārt bijušajai mazajai skolai.

Augšdaugavas novada aktīvi talkoja zemessargi – Līksnas, Medumu, Kalkūnes pagastā.

Lielā talka norisinājās arī Subatē, kur tika sakopta Subates ezera apkārtne, Ilzes ciemā, kur tika savākti apkārtnes atkritumi, apgriezti dzīvžogi, sakoptas puķu dobes. Pateicoties aktīviem iedzīvotājiem, tika sakopti Vecie Lašu kapi Eglaines pagastā, Vecsalienas muižas parkā notīrīja lapenes un sakopa teritoriju.

Naujenes apvienības pārvalde talkoja vairākās vietās - Slutišķu kraujas takā, kur savāca atkritumus, kurus sanesumos atnesa pavasara pali. Kopumā savākti vairāk par 10 maisiem. Naujenes ciemā Eiropas parkā tika stādīti koki. Pie Daugavas Dinaburgas takas daļā, kur palu laikā izskalots krasts, daudz izrautu koku un krūmu, tie tika sazāģēti un izcelti no strauta. Darbs šajā objektā vēl  turpinās.

Višķu pagastā apkarotas invazīvās sugas – pie ūdenstorņa tika izraktas izaugušo latvāņu lapu rozes.

Foto:

Olimpiskā diena Kalupes pamatskolā