Līdz 1. aprīlim var pieteikties rūpnieciskās zvejas tiesību nomai

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 29. decembra sēdē pieņemti saistošie noteikumi “Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībā”, kuru mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales kārtību.

Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām, nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu, limitu un slēdzot rūpnieciskās zvejas nomas līgumu.

Augšdaugavas novada pašvaldībai ir noteikts Daugavā 145 zvejas murdu limits, kas tiek sadalīts sekojoši: Dvietes pagasts – 10; Līksnas pagasts – 20; Naujenes pagasts – 30; Nīcgales pagasts – 10; Pilskalnes pagasts – 10; Salienas pagasts – 5; Sventes pagasts – 20; Tabores pagasts – 30; Vecsalienas pagasts – 10.

Zvejai komercdarbībai pašvaldības administratīvajā teritorijā iekšējos ūdeņos juridiskām personām nepieciešams saņemt pašvaldības speciālo atļauju jeb licenci, ko izsniedz uz 5 gadiem.

Lai persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu uz katru nākošo gadu (arī tie ar kuriem ir jau ir noslēgts nomas līgums uz gadu), katru gadu no 1.novembra līdz 10.decembrim (izņemot komerczvejai, kurai nav beidzies zvejas tiesību nomas līgums) jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija. Iesniegumu var iesniegt attiecīgā pagasta pārvaldē, Ilūkstes pilsētas administrācijā vai sūtot uz e-pastu pasts@augsdaugavasnovads.lv (ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu). Juridiskas personas iesniegumam jāpievieno speciālās atļaujas (licences) kopija.

Lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas apstiprināšanu, noraidīšanu vai izbeigšanu pieņem attiecīgā pagasta pārvalde vai Ilūkstes pilsētas administrācija. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, tiek sagatavots Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi ar juridiskām personām komerciālai zvejai tiek slēgti uz laiku no 3 līdz 5 gadiem, bet ar fiziskām personām pašpatēriņa zvejai - uz vienu gadu.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lai varētu pretendēt uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nākamajā gadā, iesniegums jāiesniedz līdz 2022. gada 1.aprīlim, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi.

Augšdaugavas novadā 2021. gadā tika izsniegtas 122 licences.

Saistošie noteikumi

No ziemas atvadoties