Latvijas mēnesis Špoģu vidusskolā

Izglītība

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. To padara īpašu divas valstij nozīmīgas svinamās dienas - 11. novembris, Lāčplēša diena, un 18.novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena. Tradicionāli, Špoģu vidusskolas kolektīvs novembra mēnesī  īpašu uzmanību pievērš Latvijas vēstures un kultūras jautājumiem, kā arī skolēnu pilsoniskās kompetences pilnveidei. Novembris - ir laiks, kad varam vairāk padomāt un no sirds pateikties par Latviju, tās brīvības cīnītājiem, kas devuši mums iespēju dzīvot savā zemē un darīt to, ko darām.

Skolēni stundās un kopīgos pasākumos aktualizēja Latvijas vēstures nozīmīgās lappuses, pētīja latviešu tautas un valsts svētku svinēšanas tradīcijas, apkopoja informāciju par sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un kultūras norisēm, plānoja un īstenoja savas idejas.

Patriotisma mēnesis bija skaistiem pasākumiem un daudzkrāsainām emocijām piepildīts. Skolas saimes kopības sajūtu stiprināja skolas un klašu noformēšana, pie apģērba piesprausta sarkanbaltsarkanā lentīte, Mārtiņdienas pasākuma aktivitātes, Lāčplēša dienas norises, Špoģu 755.mazpulka Svinīgā solījuma svētki, Latvijas dzimšanas dienas pasākumi, erudīcijas spēles un viktorīnas un noslēgumā Eiropas medus brokastīs kopīgi baudītais Latvijas medus.

Klases stundās skolēni atkārtoja Latvijas simbolus un vēsturiskas vietas, noskatījās filmas "Par Tēvzemi un Brīvību", "Lāčplēša dienas stāsts", piedalījās viktorīnās par Latviju, veidoja plakātus, erudīcijas spēles veidā izzināja Višķu pagasta vēsturi un cilvēkus, startēja sporta stafetēs un mērojās Lāčplēša spēkā. Sākumskolas skolēni veidoja radošos darbiņus “Samīļo Latviju!” - zīmēja Latvijas kontūru un iekšā rakstīja tautasdziesmas par Latviju, spēlēja spēli “Latvijas pilsētu ģerboņi”, izspēlēja viktorīnu - "Mana Latvija. Zini vai mini.". Pirmskolas grupiņu bērni zīmēja Latviju, veidoja svečturīšus un karodziņus.

17. novembrī saposušies un satraukuma pilni skolēni pulcējās svinību zālē, lai dziedātu himnu un izjustu sevi, kā nelielu Latvijas daļu. Latvijas dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā "Latvija sākas mūsu sirdīs" izskanēja vārdi veltīti dzimtenei, tās pagātnei, tagadnei, nākotnei, cilvēkiem, tās skaistumam un diženumam. Par Latviju tālajā senatnē, Krišjāņa Barona apkopotajām tautasdziesmām vēstīja teātra pulciņa dalībnieki. Ar lepnumu tika teikti vārdi "Es esmu latvietis!", "Es dzīvoju Latvijā!", Es runāju vienā no senākajām valodām - latviešu valodā!".

Klātesošo sirdis vienoja skanīgas dziesmas, ko izpildīja 1.- 4. klašu koris, sākumskolas vokālais ansamblis un sākumskolas zēnu koris. Savos priekšnesumos skolēni veltīja daudz laimes Latvijai, solīja ātri augt lieli un kļūt spēcīgi, kā arī par to, ka katrs esam svarīgs dzimtajai zemei.

Dejotāji izdejoja Latviešu tautas deju rakstus, kas padarīja pasākumu vēl enerģiskāku un baudāmāku, ļaujot visiem emocionāli izdzīvot svētkus, radīt sejā siltus smaidus un sirdī labestību.

Pasākuma noslēgumā skolotāju koris izdziedāja pašus skaistākos vārdus, kas iedvesmoja labiem darbiem un domām, ko katrs var nodot mūsu mīļajai Latvijai.

Dzimtenes mīlestība ir tā, kas vienoja visa skolas kolektīva sirdis. Gribētos pateikt lielu paldies visiem skolotājiem, audzinātājiem, skolēniem un skolas darbiniekiem, kuri ir ieguldīja savu laiku un darbu pasākumu sagatavošanā un norisē.

Špoģu vidusskolas direktora vietniece Anna Vasiļjeva

Skrudalienā atklāts Deinstitucionalizācijas projektā izveidotais dienas centrs