Kustamās mantas (kokmateriālu) izsole

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Tiek atsavināti Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 323,338 m3. Kokmateriāli daļēji atrodas Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 007 0091 un daļēji Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 002 0291.

Izsoles sākumcena - 25505.19 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti pieci euro, deviņpadsmit centi).

Izsoles solis - 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas sākumcenas, t.i., 2550.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro), un reģistrācijas maksa – 20.00 EUR (divdesmit euro).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājumsjāieskaita: Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija, reģistrācijas Nr.90009117568, Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV37TREL9807280440200.

Personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā Rīgas ielā 2, 2.stāvā, 36.kabinetā līdz 2023.gada 17.aprīļa plkst.15.00 .

Izsole norisināsies Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas telpās 2023.gada 19.aprīlī plkst.10.00, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Konferenču zālē.

Pirkuma maksa - par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija, reģistrācijas Nr.90009117568, Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV37TREL9807280440200, 5 (piecu) dienu laikā kopš izsoles.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama pa tālruni 65476829 vai 29159495, e-pasts – valerijs.laksa@augsdaugavasnovads.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk.↓

Izsoles noteikumi

Mizgraužu feromonu slazdu izvietošanu veic Valsts meža dienests