Mizgraužu feromonu slazdu izvietošanu veic Valsts meža dienests

Pagastu un pilsētu ziņas

No 1. aprīļa līdz 30. jūnijam 32 Latvijas novados izsludināta ārkārtējā situācija egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanai. Ir noteikti vairāki aizsardzības un ierobežošanas pasākumi, tostarp feromonu slazdu izvietošana, ko veic tikai apmācīti Valsts meža dienesta darbinieki.

Feromonu dispenseri ir augu aizsardzības līdzekļi, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā. To lietošanu var atļaut Valsts augu aizsardzības dienests ar ikreizēju izplatīšanas un lietošanas atļauju. Šādu atļauju ir saņēmis Valsts meža dienests, kas nodrošinās feromonu dispenseru izvietošanu mežos, kuri nav minēti MK rīkojuma 6.2.1. punktā. Savukārt kontroli par feromonu dispanseru izvietošanu var  veikt gan Valsts augu aizsardzības dienests, gan arī Valsts meža dienests.

Feromonu slazdu, kuros ievietoti dispenseri, izvietošana var notikt tikai svaigos skuju koku izcirtumos pēc kailcirtes vai cirtes pēc VMD sanitārā atzinuma, kas radušies sākot no 2023. gada 1. janvāra, tādā veidā ķerot lidojošās mizgraužu vaboles. Izcirtumu lielums ir vismaz 0,8 ha un lielāks, un tam jāatrodas vērtīgo egļu audžu tuvumā, lai izpildītos nosacījums, ka feromona slazds izvietots ne tuvāk par 30m no augošiem kokiem (meža sienas). Pirms slazdu uzstādīšanas Valsts meža dienests izvērtēs konkrētās audzes atbilstību slazdu izvietošanas kritērijiem, un slazdus izvietos tikai apmācīti Valsts meža dienesta darbinieki. Meža īpašnieki savas vēlmes attiecībā uz slazdu izlikšanas vietām varēs nodot Valsts meža dienesta mežniecībām, kuras apkopos visu iesniegto informāciju un rūpīgi izvērtēs katru konkrēto situāciju.

Nekādā gadījumā slazdi netiks izvietoti pie atsevišķiem invadētiem kokiem mežaudzē vai vietās ārpus meža zemes.

Vairāk informācijas par ārkārtējo situāciju Valsts meža dienesta mājas lapā.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienestamisija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Informāciju sagatavoja:

Iveta Pavziniuka

Valsts meža dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: iveta.pavziniuka@vmd.gov.lv; tālr. 20287875

www.vmd.gov.lv

Facebook: @valstsmezadienests | Twitter: @mezadienests | YouTube: @VMDvideo

Vaboles vidusskolā tiekas vecmāmiņas un vectētiņi