Kalkūnes un Biķernieku pagastā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus turpmāk sniegs SIA “AADSO”

AKTUĀLI

Domes sēdē pieņemts lēmums Kalkūnes un Biķernieku pagasta teritorijās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu no 2019. gada 1. janvāra nodot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk –AADSO). Līdz šim Kalkūnes pagastu apkalpoja SIA “EKO LATGALE”, Biķernieku pagastu – SIA “Clean R”, kuru noslēgtajiem līgumiem šogad beidzies derīguma termiņš.

Saskaņā ar SIA “AADSO” piedāvāto tarifu, pagastu iedzīvotājiem un juridiskām personām par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sākot no 2019. gada 1. janvāra būs jāmaksā 12.88 EUR (bez PVN) par 1 m3, ko veido sadzīves atkritumu savākšanas un pārvešanas  maksa  6.67 EUR, dabas resursu nodoklis - 2.74 EUR un tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā “Cinīši” - 3.37 EUR. Jāatzīmē, ka minētais tarifs ir lētāks par SIA„EKO LATGALE” (7.09 EUR) un SIA “Clean R” (8,38 EUR) piemēroto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvešanas maksu.

Līgums ar SIA “AADSO” tik slēgts uz trijiem gadiem. Maksa var tikt pārskatīta Daugavpils novada domes sēdē saskaņā ar apsaimniekotāja iesniegumu vai pēc pašvaldības iniciatīvas.

Kā deputātiem paskaidroja Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs Andris Pļaskota, saskaņā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedumu ir atzīts, ka pašvaldībai ir tiesības pašai izvēlēties atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju, nepiemērojot publiskā iepirkuma procedūru, gadījumā, ja šo pakalpojumu nodrošina pašvaldību dibināta kapitālsabiedrība. Piešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesības pagastu teritorijās, SIA “AADSO”, pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt tās autonomās funkcijas izpildi, tādēļ pašvaldība neuzskata par lietderīgu piemērot iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei minētajā teritorijā.

SIA “AADSO” ir izveidota 2009. gadā un tās dalībnieki ir 9 Dienvidlatgales reģiona pašvaldības: Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome, Līvānu novada dome, Krāslavas novada dome, Preiļu novada dome, Dagdas novada dome, Aglonas novada dome, Ilūkstes novada dome un Vārkavas novada dome. Daugavpils novada dome ir viena no kapitāla daļu īpašniecēm un tai pieder 15,09% pamatkapitāla.

Jāatzīmē, ka Kalkūne un Biķernieki ir pirmie divi Daugavpils novada pagasti, kuru teritorijās atkritumu apsaimniekošanu pārņem SIA “AADSO”. Pašvaldības plānos ir to ieviest visos pagastos, līdz ko beigsies noslēgto līgumu termiņi ar līdzšinējiem pakalpojuma sniedzējiem.

Novada sociālais darbinieks pilnveidos zināšanas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem