Ja nomnieks neizmanto pirmpirkuma tiesības, tās varēs izmantot Zemes fonds “Altum”

AKTUĀLI

Kopš 2014. gada 1. novembra lauksaimniecības zemes iegādei spēkā ir atsevišķi nosacījumi, ko nosaka likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Šie nosacījumi paredz, ka personai, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jāiesniedz iesniegums tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā jānorāda zemes turpmākās izmantošanas mērķis, jāpievieno darījuma akts.

Preses konferencē izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova pastāstīja, ka likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības. Ja zemes īpašnieks pārdod viņam piederošo lauksaimniecības zemi, pirmpirkuma tiesības uz to ir zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam. Nomnieks var izmantot pirmpirkuma tiesības,  ja  zemes nomas līgums ir  reģistrēts pagasta pārvaldē vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas dienas vai nomnieka  pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.

Par darījumiem ar zemes īpašumiem likuma  “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” izpratnē uzskatāmi jebkuri darījumi, kuru rezultātā mainās zemes īpašnieks.

Ja šie nomnieki neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, pirmpirkuma tiesības ir Latvijas zemes fonda pārvaldītājam. Iesniegumi , kuri tiek iesniegti novada domes komisijā, pēc to izskatīšanas un nodokļu nomaksas pārbaudes, tiek aizsūtīti arī Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, kurš ir tiesīgs izmantot pirmpirkuma tiesības.

Sapulces ar iedzīvotājiem pagastos šogad nenotiks