Izstrādāti Lielā Ilgas ezera un Mazā Ilgas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

AKTUĀLI

Medumu pagasta pārvalde ir saņēmusi valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem un ir realizēts  projekts “Lielā Ilgas un Mazā Ilgas ezera zivsaimniecības noteikumu izstrādāšana”.

2017.gada 25.janvārī Daugavpils novada Medumu pagasta pārvalde ir pārņēmusi apsaimniekošanā Lielo un Mazo Ilgas ezeru, ar mērķi 2018. gadā tajā ieviest licencēto makšķerēšanu, veikt zivju resursu palielināšanu, ezeru aizsardzību un uzraudzību. Izstrādājot abu ezeru ekspluatācijas noteikumus, Medumu pagasta pārvaldes rīcībā ir detalizēta informācija par ezerā esošo zivju resursu kvantitatīvo un kvalitatīvo zivju sugu daudzveidību, kas perspektīvā ļauj prognozēt nepieciešamo zivju resursu daudzumu papildināšanu šajos ezeros.

Ekspluatācijas noteikumu izstrādi veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1550,78 euro (ar PVN), no kurām Zivju fonda finansējums ir 1380,19 euro un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 170,59 euro apmērā.

 

Pabeigti bērnu laukuma "Mazputniņš" uzstādīšanas darbi