Izstrādāti jauni saistošie noteikumi par kapsētu darbību un uzturēšanu

AKTUĀLI

Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ieteikumus, ir izstrādāti jauni Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi, kas stāsies spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstīs”. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības īpašumā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu un kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus.

Kapsētu apsaimniekotāji ir pagastu pārvaldes, kuru pienākums ir arī veikt kapsētu topogrāfisko un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti kapu grāmatās un elektroniskā datu bāzē, kapavietu nospraušanu dabā, informācijas stendu izvietošanu un neuzraudzīto kapavietu aktēšanu. Kapsētas pārziņa pienākums ir līdz 1.oktobrim apsekot kapsētu, konstatēt un nofotografēt neuzraudzītās kapsētas. Neuzraudzītās kapavietas tiek marķētas ar brīdinājuma zīmi, tiek sagatavots akts un izdarīta atzīme kapu grāmatā. Saskaņā ar sagatavoto aktu, kapsētas pārzinis nosūta kapavietas uzturētājam informāciju par kapavietas aktēšanu. Ja akts tiek sastādīts 3 gadus pēc kārtas, tad kapavieta pāriet kapsētas apsaimniekotāja rīcībā, 30 dienas par to iepriekš brīdinot kapavietas uzturētāju. Neuzraudzītām kapavietām, kur konstatēts, ka apbedījums veikts pirms 25 gadiem, var veikt virsapbedījumu.

Pretēji daudzām citām Latvijas pašvaldībām, Daugavpils novada saistošie noteikumi neparedz maksu par kapavietas piešķiršanu, ierādīšanu un rezervēšanu pašvaldības kapsētās. “Valsts kontroles revīzijā tika norādīts, ka samaksa par kapa vietām Latvijā ir ļoti atšķirīga – sākot no 28 eiro līdz 2850 eiro par kapavietu. Tā kā valstī nav vienota likuma, kas nosaka šādu maksu, Daugavpils novada pašvaldība nolēmusi maksu par kapavietu nepiemērot,” skaidro Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja Ilze Rasčevska.

Par saistošo noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz 360 eiro, juridiskām personām līdz 1400 eiro.

Jāatzīmē, ka šobrīd Daugavpils novadā ir 72 pašvaldības kapsētas, visvairāk pašvaldību kapsētu ir Višķu, Maļinovas, Dubnas, Demenes un Salienas pagastā.

Pašvaldības daudzdzīvokļu mājai “Zaļumi” veiks ūdensvadu un kanalizācijas tīkla nomaiņu