Izsoles

AKTUĀLI

2017.gada  28. novembrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Lati”, kas atrodas Daugavpils novada, Sventes pagasta teritorijā, apdzīvotā vietā Arone, brīnišķīga vieta dzīvošanai un atpūtai, vairāku lauku viensētu apbūves apvidū, lauksamniecībā izmantojamo zemju apkaimē. Atrodas apmēram 0.7 km attālumā no Daugavas upes, 3 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas un 4.4 km attālumā no Sventes ciemata. Atrodas grantētu ceļu  malā un asfaltēta maģistrāla Rēzekne- Subate ceļa tuvumā. Piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī, transporta kustība ievērojama, transporta novietošana brīva, sabiedriskais transports - autobuss. Ir elektroapgāde,  Sventes pagasta infrastruktūra uzskatāma par labi  attīstītu. Objekta sākotnējā cena  EUR 2720 .

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 27. novembrim plkst. 15.00.

2017. gada 5. decembrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4462 005 0060 3.72 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada, Kalupes pagastā, apmēram ~7.5 km attālumā no apdzīvotas vietas Kalupe un ~4.5 km attālumā no autoceļa V678, Apkārtnē dominē atsevišķi stāvošas viensētas un LIZ teritorijas. Netālu atrodas Baltezera ezers. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā sliktas /ierobežotas, jāšķērso svešā īpašumā esošās zemes. Objekta sākotnējā cena –  EUR 4200.

2017. gada 5. decembrī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Ozoli 7” ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0421 0.73 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada, Līksnas pagastā, apmēram ~1 km attālumā no Līksnas ciemata  un ~10 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas, Apkārtnē dominē  LIZ teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā sliktas/ ierobežotas, jāšķērso svešā īpašumā esošās zemes. Zemes vienības robežojas ar Līksnas upi.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 1065.

2017. gada 5. decembrī plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Ozoli 8” ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0520 2.02 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada, Līksnas pagastā, apmēram ~1 km attālumā no Līksnas ciemata un ~10 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas, Apkārtnē dominē  LIZ teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā sliktas/ ierobežotas, jāšķērso svešā īpašumā esošās zemes. Attālums līdz tuvākām autoceļam ar cieto segumu ~100m. Objekta sākotnējā cena –  EUR 2265.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2017. gada 5. decembrī plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdotas nedzīvojamās telpas Nr. 22, 48 m2 platībā, „1”, Višķu tehnikums, ar kadastra numuru 4498 900 0329, kas atrodas Daugavpils novada, Višķu pagastā. Apkārtnē lauku ciematam raksturīga apbūve – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas, vienģimeņu dzīvojamās mājas, Malnavas koledžas izglītības īstenošanas vieta „Višķi”, tuvumā atrodas veikals. Ciemats izvietots Luknas ezera dienvidu krastā. Objekta sākotnējā cena – EUR 1000.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 1. decembrim plkst. 15.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 65476739, 29412676, 26357842.

Notiks Kristīnes Lipkovas veidoto darbu izstāde