Izsoles zemes vienībām

AKTUĀLI

2017. gada 12.septembrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Silene S” ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0194 10.39 ha platībā,  kura atrodas Skrudalienas pagastā~ 0.2 km attālumā no Silenes ciemata  un ~23 km attālumā no Daugavpils. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 624.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2017. gada 12.septembrī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība „Kumelīte” ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0514   1.88 ha platībā, kIura atrodas Kalkūnes ciema Romaniški tuvumā ~ 7 km attālumā no Daugavpils pilsētas. Apkārtnē  dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas – pa servitūta ceļu.
Objekta sākotnējā cena –  EUR 1600.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 8. septembrim  plkst. 15.00, Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842. 

 

Daugavpils novada stipendiju fonds