Izsoles zemes vienībām Līksnas pagastā

Izsoles

2017.gada 18. jūlijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Jaunozoli 1” ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0405 1.02 ha platībā,  kura atrodas Līksnas pagasta sādžas Līksnas ciemata tuvumā, ~ 13 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtnē  dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas – tiešā piebraukšanas ceļa ar cieto segumu nav.    Objekta sākotnējā cena –  EUR 880.00

2017.gada 18. jūlijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Jaunozoli 2” ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0444 0.74 ha platībā, kura atrodas Līksnas pagasta sādžas Līksnas ciemata tuvumā, ~ 13 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas – tiešā piebraukšanas ceļa ar cieto segumu nav. Objekta sākotnējā cena –  EUR 610.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

 

Seniori ekskursijā iepazina dzimto pusi