Izsoles zemes vienībām

Pagastu un pilsētu ziņas

2018. gada 26. septembrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Lavanda” ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0276 0.0811 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada Maļinovas pagastā ~5.9 km attālumā no Maļinovas ciemata. Apkārtnē dominē vasarnīcu apbūves teritorija, līdz Daugavpils pilsētas administratīvajai robežai ~16.5 km.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  1035.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

2018. gada 26. septembrī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0531 2600 m2 platībā, kas atrodas Daugavpils novada Sventes pagastā, ~ 1.8 km attālumā no Sventes ciemata un ~10 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  710.00

2018. gada  26. septembrī plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība „ c. Laucesa 31”, ar kadastra apzīmējumu 4464 004 0270 0.85 ha platībā, kas atrodas Daugavpils novada Laucesas pagastā, ~400 m no pagasta centra (Laucesa) un 5.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtējo ainavu pamatā veido lauksamniecībā izmantojamā zeme, meža zemes un lauku viensētas. Objekta sākotnējā cena –  EUR 1335.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. gada 21. septembrim plkst. 15.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   29412676, 26357842.

 

Pagasta svētki “Sventes pagasts Latvijas vainagā”