Izsoles zemes vienībām

Pagastu un pilsētu ziņas

  • 16. oktobrī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0354 0.3682 ha platībā, kura atrodas Daugavpils novada, Nīcgales pagastā, ~ 200 m attālumā no Nīcgales ciemata un ~25 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve.   Objekta sākotnējā cena –  EUR 760.00.
  • 16. oktobrī plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0368 0.5899 ha platībā, Nīcgales pagasta, Nīcgales ciematā un ~27.5 km  attālumā Daugavpils pilsētas administratīvās robežas. Apkārtnē dominē LIZ teritorijas, viensētu apbūve. Objekta sākotnējā cena –  EUR 986.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. gada 12. oktobrim plkst. 15.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   29412676, 26357842.

 

Dzīvokļu izsoles