Izsoles rezultāti 22.05.2024.

AKTUĀLI

Nomas objekta adrese: “92”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1788 0.06 ha platībā.

Sākotnējā nomas maksas gadā: EUR 36,60 (trīsdesmit seši euro 60 centi) bez PVN.

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi

Iznomātājs: Augšdaugavas novada pašvaldība

Izsoles rezultāti: 2024.gada 22.maijā fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN - EUR 104,60 (viens simts četri euro 60 centi).

Nekustamo īpašumu izsole 30.05. -01.07.