Izsoles nekustamajiem īpašumiem un zemes vienībām

AKTUĀLI

 • 26. jūnijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr.54, 18. Novembra iela 428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 3100.00.
 • 26. jūnijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „138”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 970.00.
 • 26. jūnijā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Skalbes”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 17 494.00.
 •  26. jūnijā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 7, Skolas iela 1A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.
 • 26. jūnijā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 7, Skolas iela 13A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 1140.00

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. gada 21. jūnijam plkst. 15.00. Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā Rīgas iela 2, Daugavpils.

 •  2. jūlijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Sturi”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena – EUR 3574.00.
 •  2. jūlijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Cinīši” ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0292 1.04 ha platībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 1760.00.
 •  2. jūlijā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Akoti” ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0409 3.59 ha platībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 5864.00.
 •  2. jūlijā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Saktas” ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0143 3.01 ha platībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 4964.00.
 •  2. jūlijā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Smaidas” ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0318 2.16 ha platībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 3660.00.
 •  2. jūlijā plkst. 11:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Atvases” ar kadastra numuru 4498 001 0564 0.1542 ha platībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 470.00.
 • 2. jūlijā plkst. 13:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Arodi” ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0429 1.55 ha platībā, Višķu pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR 2400.00.
 •  2. jūlijā plkst. 13:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Dzelzenes” ar kadastra apzīmējumu 4486 002 0142 1.25 ha platībā, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads. Objekta sākotnējā cena –  EUR  1850.00
 •  2. jūlijā plkst. 14:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169 0.57 ha platībā, Sventes pagasts, Daugavpils novads.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 1950.00.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   29412676, 26357842.

Špoģos un Ambeļos demonstrēja ērmriteņus un pedāļenerģijas iekārtas